Резервати и природни територии/ в Източните Родопи

В Източните Родопи са обявени 86 защитени територии в категориите:

  • 1. Резерват
  • 2. Поддържан резерват
  • 3. Защитена местност
  • 4. Природна забележителност

Единственият резерват "Вълчи дол" (обявен за такъв през 1981 г.) се намира южно от язовир "Студен кладенец". Отличава се с изключително разнообразие на грабливите птици – 23 вида, от които 21 са включени в Червената книга – черен, белоглав и египетски лешояд, царски орел, черен щъркел. Влечугите и земноводните са 21 вида. От едрите бозайници се срещат вълкът, дивата свиня, сърната и еленът лопатар. Растителността в резервата е разнообразна – сухолюбиви гори от благун, цер и космат дъб, храстовидна растителност, представена от червената хвойна, драката, келявият габър и др. Характерни за резервата са съобществата на люляка. Общо са установени 14 вида растения, включени в Червената книга. Сред тях са родопската горска майка, родопският силивряк, хипомаратум и сръбският ранилист. Достъпът до резервата е ограничен, придвижването става по определени пътеки, като всяко посещение задължително се съгласува предварително с РИОСВ – Хасково.

Поддържаните резервати в Източните Родопи са: Боровец, Борака, Чамлъка и Женда. Обявени са за защитени с цел опазване на естествени находища на черен бор.

Защитените местности с цел опазване на находища на редки растения и/или пещери с колонии на прилепи са: "Орешари", "Находище на венерин косъм", "Рибино", "Гюргена", "Дупката" и "Ликана". Защитените местности, обявени с цел опазване на разнообразни местообитания и голям брой видове от разнообразни групи са: "Момина скала", "Патронка", "Черната скала", "Меандрите на Бяла река", "Хамбар дере", "Юмрук скала", "Средна Арда", "Големият сипей" и "Гюмюрджински снежник". Заедно с резервата "Вълчи дол" тези местности в момента опазват най-голямо разнообразие от консервационно значими видове, съобщества и екосистеми в Източните Родопи.
Защитена местност "Дефилето" - до гр. Харманли е обявена с цел опазване на красивия ландшафт.

Природни забележителности: 13 природни забележителности, опазващи единични екземпляри от вековни или редки дървета и храсти – пърнар, летен дъб, чинар, орех, триделнолистен ериолобус, тракийски и зимен дъб и др.
22 природни забележителности, опазващи находища на редки растения или групи дървета – находища на градински чай, синя хвойна, родопски силивряк, блатно и снежно кокиче, източен чинар, летен дъб, ела, божур, родопска горска майка, турска леска и момина сълза. 1 природна забележителност ("Кован кая"), опазваща гнездови находища на редки птици – дроздове, скална зидарка, испанско каменарче, белоглав и египетски лешояд, белоопашат мишелов, булдогов прилеп и черен щъркел. Освен биоразнообразието в тази местност се опазват тракийски скални ниши. 13 природни забележителности, опазващи характерни скални образувания, 9 – водопади и 3 – пещери.

Забележка

(Извадка от книгата "Защитените територии в Източни Родопи и Сакар планина" с автори Стойчо Стойчев и Антоанета Петрова – членове на Българското дружество за защита на птиците)

Природни територии в Източните родопи

Каракачански коне
костенурка
Черен щъркел
Белоглав лешояд