Общи условия / Общи условия за организирано пътуване с "Габи Тур"

 • язовир Кърджали
 • Перперикон
 • За изтегляне: в PDF формат
 • Размер: 227 кб
Изтегли

1. Записване за пътуване / Записването е възможно по телефон, имейл или съобщение в профилната фейсбук страница на ТУРОПЕРАТОРА. Резервацията се счита за валидна след внасянето на депозит в размер на:

 • 50 % от общата цена или цялата сума, в случай, че резервацията е направена в последния момент (по-малко от 7 работни дни преди началото на пътуването)
 • размера, указан в договора за организирано пътуване (ДОП)

1.1. Пътувания в страната:

 • Във всяко публикувано пътуване се уточнява краен срок за записване.
 • Цените на пътуванията включват различни услуги, които се описват за всяко пътуване по отделно.

1.2. Пътувания в чужбина:

Спецификата на пътуванията в различните страни налага подготвянето на общи условия за всяка отделна програма. Те определят конкретните срокове и формалности и са неделима част от ДОП.

2. Цени и плащане

2.1 Плащането се извършва в лева в брой или по банковa сметка на ТУРОПЕРАТОРА в Райфайзенбанк АД.

2.2 При ОП в страната доплащането до пълния размер на пътуването се извършва не по-късно от 3 работни дни преди началната дата, ако не е упоменато друго.

2.3 При ОП в чужбина доплащането до пълния размер на пътуването се извършва не по-късно от 10 работни дни преди датата на отпътуване, ако не е упоменато друго.

2.4 Увеличение на общата цена на ОП е възможно при: покачване цените на горивата, изменение на таксите по пътуването, промяна на валутните курсове след подписване на Договора и др.

3. Визи

3.1 За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на ПОТРЕБИТЕЛЯ, като му предоставя необходимите документи (резервации, ваучер, билети и др.). По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТУРОПЕРАТОРЪТ подготвя и внася документите му в съответното Посолство. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да представи на ТУРОПЕРАТОРА изискуемите от Посолството документи, както и да заплати таксите за виза. Непредставянето на документите, незаплащането на таксите или неявяването в Посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

3.2 Издаването на виза за съответната държава е в компетенциите единствено на Посолството и не се гарантира от ТУРОПЕРАТОРА.

3.3 В случай на отказ от страна на Посолството се удържат по 50 EUR на човек от депозита за направените до момента разходи. Размерът на таксите за издаване на визите се посочва в ДОП.

4. Условия за промени и анулации

4.1 Промени в ДОП по желание на ПОТРЕБИТЕЛЯ се извършват от ТУРОПЕРАТОРА ако са възможни, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща преди извършването на промяната допълнително таксата по т. 1.1.

4.2 Срокове за отказ:

4.2.1 Без неустойка:

 • при хотелски резервации, индивидуални еднодневни и уикенд пътувания – до 7 работни дни преди началото на пътуването
 • за по-дълги почивки и групови програми – до 10 работни дни преди началото на пътуването.

4.2.2. С неустойка:

 • от 7 до 3 работни дни – стойността на депозита.
 • по-малко от 3 работни дни – стойността целия пакет.

4.3 При промени, направени по-малко от 5 работни дни преди датата на заминаване, се заплаща допълнително такса от 5 лв.

4.4 При неявяване в момента на тръгване или отказ по време на самото пътуване, поради лични причини на ПОТРЕБИТЕЛЯ, Габи Тур удържа 100 % от общата стойност на пътуването.

4.5 Ако ТУРОПЕРАТОРЪТ направи значителна промяна в някоя от съществените клаузи от ДОП, той е длъжен да уведоми незабавно в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ.

4.6 ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да информира ТУРОПЕРАТОРА в писмена форма за решението си относно направените промени в срок до 3 дни след получаване на уведомлението.

4.7 Приемането на промените се удостоверява с допълнително споразумение към ДОП. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме промените ТУРОПЕРАТОРЪТ му предлага ОП за друга дата или алтернативно ОП със съответното прихващане, доплащане или връщане на разликата в общата цена.

4.8 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме предложението той може да се откаже от Договора, без да дължи неустойки или обезщетение като ТУРОПЕРАТОРЪТ му възстановява цялата платена по Договора сума в срок от 7 дни от датата на получаване на писмен отказ от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Замяна на хотела или заведението за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория без промяна нацената или замяна на транспортно средство с друго от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на ДОП.

5. Права и задължения на ТУРОПЕРАТОРА

5.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да предостави в съответствие с условията на Договора за пътуване туристическите услуги, заплатени от ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5.2 Да осигури на ПОТРЕБИТЕЛЯ задължителната медицинска застраховка “Помощ при пътуване с асистънс” за пътуващите извън страната.

5.3 По искане на ПОТРЕБИТЕЛЯ да го застрахова и от други рискове по време на пътуването срещу допълнително заплащане.

5.4 ТУРОПEРАТОРЪТ има сключен застрахователен договор „Отговорност на ТУРОПEРАТОРА“ по чл. 42 от ЗТ със срок на валидност до 27.01.2020г.

5.5 ТУРОПEРАТОРЪТ има право да се позове на т. 4 при промени и анулации.

5.6 ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да се откаже от изпълнение на Договора, без да носи никаква отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не извърши плащания в определените срокове. Фактът на извършеното плащане се удостоверява с копие на платежен документ. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащания до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се възстановява и пътуването се счита за анулирано по вина на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛЯ

6.1 Да заплати в пълен обем и в установените в Договора срокове стойността на туристическите услуги.

6.2 При пътуване извън България да си осигури необходимите лични документи (редовен задграничен паспорт, пълномощни, визи и др.), оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Република България.

5.3 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма навършени 18 г., но има желание да пътува в чужбина, е необходимо да предостави нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни със заминаването му в посочената страна на посочената дата (ако съответното лице пътува с единия родител, е необходимо да притежава нотариално съгласие от другия родител). В случай, че това не е изпълнено или поради неправилно оформена декларация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е допуснат да премине границата на България, ТУРОПЕРАТОРЪТ не забавя провеждането на програмата за останалата част от групата и не дължи неустойки на ПОТРЕБИТЕЛЯ за непроведеното пътуване.

6.4 Да спазва законите на страната, в която пътува като отговаря лично за постъпките си.

6.5 При инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

6.6 При пътуване и престой в страни с повишен риск от инфекциозни заболявания е длъжен да премине съответна профилактика, съгласно международните медицински изисквания.

6.7 Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ пътува за чужбина с автомобил, е длъжен да си осигури необходимите пълномощни (в случай на нужда), застраховки и други документи за автомобила.

6.8 Ако по време на своя престой в чужбина ПОТРЕБИТЕЛЯТ изгуби личните си документи, той е длъжен да уведоми за това най-близкото Посолство на Република България. В този случай ТУРОПЕРАТОРЪТ може да окаже помощ и съдействие, но всички свързани с това събитие разходи са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

6.9 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право в срок не по-късно от 20 дни преди началната дата на ОП да прехвърли правата и задълженията си по ДОП на трето лице, като се задължава да заплати на ТУРОПЕРАТОРА всички дължими суми, свързани с тази промяна. В този случай ПОТРЕБИТЕЛЯТ е солидарно отговорен с третото лице пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена на пътуването и за изпълнение на задълженията по Договора. Третото лице декларира върху Договора, че приема прехвърлянето и е изцяло съгласно с условията на Договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето.

6.10 ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да прави промени и анулации според т. 4 от Общите условия.

7. Отговорност на страните по ДОП

7.1 ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да отмени туристическото пътуване като информира за това писмено ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок най-късно до 3 дни от възникване на основанието за отмяната в следните случаи:

7.1.1 Не е набран необходимия минимален брой участници.

7.1.2 При възникване на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ всички заплатени суми, без фактически извършените разходи (платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др.), които се удостоверяват с надлежно оформени документи.

7.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред ПОТРЕБИТЕЛЯ в случай на отмяна, забавяне или изменение на сроковете и условията на ОП, които не зависят от ТУРОПЕРАТОРА, а именно:

7.2.1 Забавяне на самолетни полети поради технически или метеорологични причини.

7.2.2 Непреодолима сила (природни бедствия, стачки и др.).

7.2.3 Анулация или прекъсване на пътуването по лични причини на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.2.4 Загуба или повреда на багаж по време на пътуването.

7.2.5 Отказ на упълномощените органи да издадат виза на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.2.6 Недопускане от страна на митническите и граничните служби ПОТРЕБИТЕЛЯТ да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или други причини.

7.3 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност в случаи на неизпълнение на ДОП, ако причините за това се дължат на:

7.3.1 ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.3.2 Действия на трето лице, несвързано с изпълнение на Договора, които не могат да се предвидят или избегнат.

7.3.3 Непреодолима сила или събитие, което не може да бъде предвидено или избегнато от страна на ТУРОПЕРАТОРА и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.

7.3.4 В случаите на т. 7.3.2 и т. 7.3.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ е длъжен да окаже незабавно съдействие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

7.4 Отговорността на ТУРОПЕРАТОРА във всички случаи на неточно или непълно изпълнение на програмата на пътуване не може да превишава общата цена на пакета. Когато отговорността на туристическите агенти или другите контрагенти на ТУРОПЕРАТОРА за вреди, причинени от неизпълнението или неточното изпълнение на услугите по договора, е ограничена от Международни договори, ратифицирани и обнародвани в Държавен вестник и влезли в сила за Република България, то и отговорността на ТУРОПЕРАТОРА е в рамките на тези ограничения.

8. Спорове и рекламации

8.1 В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на Договора, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава незабавно, единствено и само в писмена форма, да уведоми доставчика на услугите и ТУРОПЕРАТОРА с оглед своевременно предприемане на мерки, които да удовлетворяват всички заинтересовани страни.

8.2 В случай, че претенциите на ПОТРЕБИТЕЛЯ, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви надлежно оформена рекламация към ТУРОПЕРАТОРА в писмен вид, не по-късно от 3 работни дни след крайната дата на пътуването.

8.3 В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е предявил рекламацията си по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на ТУРОПЕРАТОРА.

8.4 ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава в срок от 30 дни след получаване на рекламацията да даде своето писмено становище по нея на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

9. Изменения, ред за изменения и прекратяване на Договора

9.1 Настоящият Договор е изготвен в съответствие със Закона за туризма и българското законодателство.

9.2 ТУРОПЕРАТОРЪТ е обвързан с изложеното в информацията в писмена форма и не може да я променя освен в случаите, когато:

9.2.1 Изрично е предвидена възможност за извършване на промени в нея и ПОТРЕБИТЕЛЯТ е уведомен за тях преди сключването на ДОП.

9.2.2 Промените са направени вследствие на споразумение между страните.

9.3 Всички изменения и допълнения между страните в писмен вид се смятат за неразделна част от Договора.

9.4 Споразумение за изменение или уведомление за прекратяване на Договора се извършва в писмена форма.

9.5 При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид.

9.6 При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

9.7 Всички спорни въпроси във връзка с Договора се решават чрез преговори, а при невъзможност – в съответствие със законодателството на Република България.